• Wij berekenen de verzendkost van uw bestelling naargelang het gewicht en formaat zodra u uw bestelling plaatst.
 • U kan ook komen afhalen, enkel op afspraak.
 • Bij poortautomatisatie en handzenders is de levering gratis in heel België vanaf 350 €. Bij andere artikelen is de levering gratis vanaf 1.500 € en binnen 60 KM vanaf onze vestiging in Geel.
 • Al onze prijzen zijn inclusief 21% BTW

 

Gebruiksvoorwaarden:

 

Iedere gebruiker van http://www.hekwerkshop.be verklaart zich uitdrukkelijk of stilzwijgend akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden:

 

1. De klant of gebruiker van deze website (natuurlijke of rechtspersoon) is automatisch onderworpen aan onze gebruiksvoorwaarden bij het bezoek aan de website en wordt automatisch onderworpen aan onze verkoopsvoorwaarden bij het aangaan van een contractuele verbintenis of bestelling binnen Hekwerkshop.be

 

2. De gegevens, bestanden en informatie verstrekt via deze website zijn eigendom van Hekwerkshop.be bv. Elke gebruiker van de website onthoudt er zich van deze gegevens te wijzigen, te kopiëren, te vertalen of op enige andere wijze op elektronische of mechanische wijze op te slaan of te bewerken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hekwerkshop.be bv.  Het opslaan van deze gegevens, bestanden en informatie dient beperkt te blijven tot wat noodzakelijk is voor het gebruik van de website. 

 

3. Hekwerkshop.be bv streeft ernaar correcte en betrouwbare informatie te verstrekken.  Zij kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat van deze gegevens wordt gemaakt door de gebruikers of derden.  Hekwerkshop.be bv is niet aansprakelijk voor eventuele schade, zowel direct als indirect, die bij gebruikers of derden zou ontstaan ten gevolge van de onjuistheid van de verstrekte informatie of het al dan niet verkeerde of onoordeelkundige gebruik van de verstrekte informatie door gebruikers of derden. 

 

4. Links naar andere websites worden enkel ter informatie opgenomen.  Hekwerkshop.be bv is niet verantwoordelijk voor het bestaan of de inhoud van deze sites of de schade die voor de gebruikers of derden voortvloeit uit het gebruik van deze sites.

 

5. Hekwerkshop.be bv kan niet door de gebruikers of derden aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of vergissingen in de aangeboden informatie of voor het niet meer beschikbaar zijn van de daarin aangeboden goederen en/of diensten.

 

6. Hekwerkshop.be bv streeft ernaar de gegevens opgenomen op www.hekwerkshop.be steeds en doorlopend toegankelijk te houden voor gebruikers.  Best Fence kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van onderbrekingen in de toegankelijkheid van deze gegevens om technische of andere redenen of de beëindiging van bepaalde diensten die aangeboden worden op de website.

 

7. De gebruiker dient er zich bewust van te zijn dat sommige tekens, foto's, namen en logo’s van rechtswege beschermd zijn als handelsnaam of handelsmerk. 

 

8. De nietigheid of ongeldigheid van sommige bepalingen van deze voorwaarden of een deel daarvan zal niet de nietigheid of ongeldigheid van de andere bepalingen tot gevolg hebben.

 

9. Voor de beslechting van alle geschillen betreffende deze voorwaarden en de daarin beschreven gevallen, is enkel de Belgische Wet van toepassing en zijn de Rechtbanken van het Arrondissement Turnhout uitsluitend bevoegd.

 

10. Alle wijzigingen aan deze voorwaarden worden vooraf aangekondigd via www.hekwerkshop.be of via e-mail. 

 

Verkoopsvoorwaarden:

 

Algemeen bindende verkoopsvoorwaarden bij het plaatsen van een bestelling:

1. Algemeneinfo

1.1. Deze voorwaarden beheersen de huidige en toekomstige contractuele relatie(s) tussen Hekwerkshop.be BV(BA)| Honkersven 1, 2440 Geel| BTW BE0675.647.263| (hierna: Hekwerkshop.be) en de Klant, en maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen partijen, daarbij inbegrepen: het produceren en verkopen van tuinpoorten, palen en onderdelen, het verstrekken van adviezen, het leveren van goederen en/of diensten, verrichten van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden., het verrichten van meerwerken en het inschakelen van derden, ....

2. Toepasselijkheid, aanvaarding en kennisname

 1. 2.1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van Hekwerkshop.be.

 2. 2.2.  De Klant heeft deze voorwaarden bij de aanvang van de handelsrelatie ontvangen, minstens hier op digitale wijze kennis van kunnen nemen via de website www.hekwerkshop.be en erkent hierdoor kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden uiterlijk bij de aanvang van de handelsrelatie tussen partijen, de mogelijkheid te hebben gekregen hierover vragen te stellen, aldus ze begrepen te hebben én te aanvaarden.

 3. 2.3.  Door het enkele feit van het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de Klant uitdrukkelijk onderhavige algemene voorwaarden met uitsluiting van eventuele eigen voorwaarden (in welke vorm dan ook, weze het standaardovereenkomsten, inkoopvoorwaarden, ...). De uitvoering van de overeenkomst bewijst deze aanvaarding zonder voorbehoud.

 4. 2.4.  Partijen erkennen en aanvaarden de kennisgeving middels e-mail als rechtsgeldig en gebruikelijk tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Snelheid van communicatie en kennisgeving wordt immers in het belang geacht van beide partijen voor de best mogelijke totstandkoming uitvoering van de overeenkomst. Partijen geven bij de aanvang van de handelsrelatie hun coördinaten op en elke kennisgeving wordt geacht op basis hiervan afdoende te gebeuren. Partijen verbinden zich ertoe om elke wijziging in deze gegevens spontaan en onmiddellijk te melden.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

page1image31446656 page1image31445120 page1image31445504 page1image31443776 page1image31441664

3.1.

Technische informatie

 1. 3.1.1.  Het ter beschikking stellen van prijslijsten of technische gegevens (onder meer documentatie, algemene bedrijfsinformatie, ...) gebeurt enkel ter inlichting en zonder enige verbintenis in hoofde van Hekwerkshop.be.

 2. 3.1.2.  Alle opmetingen worden uitgevoerd op verantwoordelijkheid van de Klant. De Klant draagt de eindverantwoordelijkheid omtrent de juistheid van deze gegevens die hij aanlevert en dient deze na te kijken alvorens de bestelling definitief te plaatsen.

 3. 3.1.3.  Bij gebreke aan andersluidende schriftelijke communicatie vóór het plaatsen van de bestelling worden de vermelde opmetingen en technische informatie geacht door de Klant gecontroleerd en goedgekeurd te zijn.

3.2. Offertes

3.2.1. De offertes van Hekwerkshop.be zijn geldig gedurende een periode van 30 kalenderdagen, tenzij schriftelijk anders vermeld. Hekwerkshop.be is enkel gehouden door deze offertes indien de aanvaarding door de Klant binnen voormelde termijn Hekwerkshop.be schriftelijk bereikt.

1

Wijzigingen aan de offertes zijn slechts geldig indien zij door Hekwerkshop.be schriftelijk zijn

aanvaard. De offertes zijn één en ondeelbaar, uniek en persoonlijk.

 1. 3.2.2.  De offertes/bestellingen verbinden Hekwerkshop.be enkel na schriftelijke goedkeuring van het

  daartoe bevoegde bestuursorgaan. Voor elke verkoop afgesloten door bemiddeling van vertegenwoordigers, agenten enz. ...behoudt Hekwerkshop.be zich het recht binnen de 48 uur een bestelling te weigeren, zonder dat de klant hiervoor enige schadeloosstelling kan eisen.

 2. 3.2.3.  De offertes gelden slechts voor de goederen die erin zijn vermeld en niet tevens voor om het even welke aanvullende goederen die noodzakelijk zouden blijken voor de uitvoering van de overeenkomst. De offertes gelden bovendien enkel voor zover de verstrekte gegevens volledig en correct zijn.

3.3. De overeenkomst

 1. 3.3.1.  Een overeenkomst, hoe ook genaamd, komt tot stand na aanvaarding van het door de Klant gedane aanbod door het bevoegde orgaan van Hekwerkshop.be. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Hekwerkshop.be haar orderbevestiging verzendt, of wanneer Hekwerkshop.be de uitvoering van de overeenkomst aanvat.

 2. 3.3.2.  De door Hekwerkshop.be opgestelde offerte wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. Aan kennelijke verschrijvingen/schrijffouten in de offerte, dan wel in de overeenkomst, kan Hekwerkshop.be niet gehouden worden. De op de offerte vermelde gegevens hebben voorrang op alle andere al dan niet publicitaire informatie.

4. Levering en uitvoering

 1. 4.1.  De uitvoeringstermijnen zijn aangegeven bij wijze van inlichting en zijn niet bindend voor

  Hekwerkshop.be tenzij andersluidend, uitdrukkelijk én schriftelijk overeengekomen.

 2. 4.2.  Hekwerkshop.be is in ieder geval niet meer aan afgesproken termijnen gebonden:

  • -  bij elke tekortkoming van welke aard ook vanwege de Klant

  • -  ingeval van overmacht of vreemde oorzaak bij Hekwerkshop.be: o.a. machinebreuk, gebrek

   aan grondstoffen, niet-levering van onze leveranciers, bij brand, ongevallen, stakingen,

   slecht weer, enz...

  • -  door toedoen van derden

  • -  wijzigingen, meerwerken, aanpassingen, ...

  • -  niet naleven van de contractuele verplichtingen door de Klant

 3. 4.3.  De opgegeven uitvoeringstermijn neemt een aanvang na ontvangst door Hekwerkshop.be van alle gegevens nodig voor de volledige uitvoering van de opdracht én na betaling van de prijs.

 4. 4.4.  Een vertraging in de beoogde uitvoeringstermijn kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst lastens Hekwerkshop.be of vernietiging van de overeenkomst.

 5. 4.5.  De werken worden uitgevoerd volgens beschikbaarheid en volgens onze mogelijkheden van voorbereiding, grondstoffen en personeel van Herkwerkshop.be en deze van onze eigen (onder)aannemers en leveranciers.

 6. 4.6.  De Klant is verplicht om de door Hekwerkshop.be geproduceerde goederen op het afgesproken tijdstip in ontvangst te nemen/af te halen, bij gebreke waaraan er een stallingskost verschuldigd zal zijn van 75,00 EUR per dag.

5. Prijs en betalingen

 1. 5.1.  De door Hekwerkshop.be vermelde prijzen zijn exclusief btw en eventuele verzend- en administratiekosten, tenzij door Hekwerkshp.be uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.

 2. 5.2.  Hekwerkshop.be kan een voorschot vragen aan de klant bij het plaatsen van de bestelling vooraleer de productie aan te vatten. De betaling van het saldo dient door de Klant uiterlijk bij levering te geschieden, tenzij Hekwerkshop.be een latere betaling schriftelijk heeft toegelaten.

page2image31095424 page2image31092544

2

Bezwaren ten aanzien van de hoogte van de door Hekwerkshop.be in rekening gebrachte

bedragen schorten de betalingsverplichtingen van Klant niet op.

 1. 5.3.  Het is de Klant niet toegestaan een aan Hekwerkshop.be verschuldigd bedrag te verrekenen

  met een eventuele vordering van de Klant op Hekwerkshop.be.

 2. 5.4.  Iedere op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling

  verhoogd worden met verwijlintresten aan een interestvoet van 10% op jaarbasis en met een forfaitaire schadeloosstelling gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €350,00.

 3. 5.5.  Deze forfaitaire schadevergoeding en de geëiste intresten dekken in geen geval de kosten voor juridisch en technisch advies om de door de Klant verschuldigde bedragen te innen, hieronder begrepen de erelonen van de advocaten overeenkomstig de bepalingen van 6 WBBH. Iedere laattijdige betaling wordt tevens verhoogd met een administratieve forfaitaire kost a rato van €125,00.

 4. 5.6.  De laattijdige, onvolledige of niet-betaling van één vervallen factuur dan wel de niet-nakoming door de Klant van haar essentiële verplichtingen vervat in deze overeenkomst, maakt alle niet- vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar.

 5. 5.7.  Bij een laattijdige betaling zal Hekwerkshop.be onder geen beding nog bijkomende goederen leveren totdat het volledige openstaand saldo werd betaald.

 6. 5.8.  Facturen die niet per aangetekende brief binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum worden geprotesteerd, worden als definitief aanvaard beschouwd.

 7. 5.9.  Hekwerkshop.be heeft het recht om in de loop van de uitvoering van de overeenkomst de levering te schorsen of de overeenkomst te annuleren naar haar keuze, voor het geheel of een gedeelte, in geval dat de betalingsvoorwaarden en/of andere essentiële verplichtingen door de Klant niet worden nageleefd. Deze schorsing of annulering is van toepassing onverminderd de andere gevolgen van het niet-respecteren van de betalingsvoorwaarden en/of andere essentiële verplichtingen door de Klant conform deze overeenkomst.

6. Rechten en plichten van de partijen

 1. 6.1.  De Klant erkent dat de door Hekwerkshop.be in deze overeenkomst opgenomen verbintenissen louter inspanningsverbintenissen zijn.

 2. 6.2.  Geen enkele klacht, op grond van welke titel ook, verleent de Klant het recht om de betaling van het gehele factuurbedrag te schorsen of uit te stellen.

 3. 6.3.  Indien de Klant jegens Hekwerkshop.be één of meer van haar uit de Wet, de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichtingen niet, niet-tijdig of niet- volledig nakomt, is de Klant steeds, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, jegens Hekwerkshop.be gehouden haar alle schade te vergoeden die Hekwerkshop.be dientengevolge lijdt. Deze bepaling laat onverlet het recht van Hekwerkshop.be om jegens de Klant andere vorderingen (bijvoorbeeld nakoming) in te stellen en/of andere rechtsmaatregelen (bijvoorbeeld ontbinding) te treffen.

 4. 6.4.  De Klant is jegens Hekwerkshop.be aansprakelijk voor alle directe en/of indirecte schade berokkend aan (personeel van) Hekwerkshop.be of aan anderen dan partijen, eigendommen van (personeel van) Hekwerkshop.be of van anderen dan Partijen, welke directe en/of indirecte schade veroorzaakt is door (personeel van) de Klant, door de Klant ingeschakelde anderen dan partijen.

 5. 6.5.  Hekwerkshop.be is aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een aan Hekwerkshop.be toe te rekenen zware fout of opzet. Komt niet voor vergoeding in aanmerking:

  - bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst;
  - opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt toegebracht aan zaken van de Klant;

page3image31175424

3

7. Klachten en garantie

page4image31158464

7.1.

Klachten

 1. 7.1.1.  De Klant inspecteert de geleverde goederen direct bij het afhalen van de goederen. De Klant controleert zowel het aantal als de kwaliteit van de goederen. Indien de Klant bij deze inspectie/controle gebreken en/of beschadigingen vaststelt, meldt zij deze onmiddellijk bij de in ontvangst name. Bij levering van de goederen wanneer de klant zelf niet aanwezig is en derhalve geen onmiddellijke controle kan uitoefenen, dienen zichtbare gebreken uiterlijk binnen 24 (vierentwintig) uur na de levering, gedetailleerd en per aangetekend schrijven aan Hekwerkshop.be te worden gemeld.

  Bij gebreke hieraan wordt de Klant geacht het geleverde/in ontvangst genomen in perfecte en deugdelijke staat te hebben ontvangen zodat ieder recht van de Klant op beroep op non- conformiteit van het geleverde/uitgevoerde vervalt.

 2. 7.1.2.  De betaling, zelfs gedeeltelijk van de (eind)factuur geldt als vermoeden dat de Klant de goederen in gebruik heeft genomen en stilzwijgend de conformiteit aanvaardt, behoudens tegenbewijs.

 3. 7.1.3.  Wanneer het geleverde/uitgevoerde in gebruik wordt genomen door De Klant – in de ruimste zin van het woord – wordt het geacht te zijn geaccepteerd hetgeen geldt als definitieve en onherroepelijke goedkeuring en aanvaarding door de Klant, in zijn totaliteit. Hekwerkshop.be is vanaf dan niet aansprakelijk voor zichtbare gebreken.

 4. 7.1.4.  Gebreken, die bij aflevering niet zichtbaar zijn en niet door een zorgvuldige controle vastgesteld kunnen worden, moeten door de Klant binnen zeven werkdagen na constatering van de gebreken, doch in elk geval uiterlijk binnen drie (3) maanden na levering/volledige uitvoering, gedetailleerd en per aangetekend schrijven aan Hekwerkshop.be ter kennis worden gebracht.

 5. 7.1.5.  Een eventuele rechtsvordering op grond van verborgen gebreken dient te worden ingesteld binnen de twee maanden na de vaststelling van het gebrek en in ieder geval binnen het jaar na de datum van de levering/uitvoering der werken.

7.2. Garanties

 1. 7.2.1.  Voor de garantieregels jegens consumenten wordt er verwezen naar het gemeen recht. Ten aanzien van handelaars worden er geen garantievoorwaarden verleend.

 2. 7.2.2.  Er wordt in ieder geval geen garantie verleend door Hekwerkshop.be op het werk van derden zoals het verzinken, de metallisatie en lakwerken.

 3. 7.2.3.  De Koper(consument) kan zich enkel op de garantie beroepen indien eventuele manipulaties of (pogingen tot) herstellingen door Hekwerkshop.be zelf werden uitgevoerd. Normale slijtage, manipulatiefouten, defecten t.g.v. gebrekkig onderhoud, gebruikersfouten, misbruik en verkeerd gebruik vallen niet onder de garantie.

 4. 7.2.4.  De garantie omvat de herstelling of de vervanging van het gebrekkige goed, zonder kosten voor de klant. Indien evenwel zou blijken dat de herstelling of de vervanging niet mogelijk is, buiten verhouding zou zijn voor Hekwerkshop.be of ernstige overlast zou berokkenen aan de klant, dan verbindt Hekwerkshop.be er zich toe om, op vraag van de klant, de klant een passende prijsvermindering toe te staan of andere maatregelen te nemen in overleg met de klant.

 5. 7.2.5.  Vergoedingen voor tijdverlies, commerciële verliezen of vervolgschade vallen nooit onder de garantie.

 6. 7.2.6.  Indien specifieke wisselstukken, noodzakelijk voor de herstelling van de goederen, niet meer bij de producent verkrijgbaar zijn, is Hekwerkshop.be niet aansprakelijk voor het (gedeeltelijk of volledig) verlies van de gebruiksmogelijkheden van de goederen.

 7. 7.2.7.  Wanneer De Klant aan het geleverde door derden werkzaamheden of modificaties heeft uitgevoerd of heeft doen uitvoeren - in de ruimste zin van het woord – vervalt ieder recht van de Klant op beroep op non-conformiteit van het geleverde.

 8. 7.2.8.  De garantie zal niet gelden in o.a. volgende niet limitatieve gevallen:

4

8. Overdracht

- indien een derde partij, die niet rechtmatig door Hekwerkshop.be werd gemachtigd, is tussengekomen of de goederen heeft behandeld;
- in geval van schade veroorzaakt door brand, water (overstroming) of bliksem, ongeval, natuurramp;
- in geval van schade veroorzaakt door foutief gebruik, slecht of door niet erkende derden uitgevoerd onderhoud, abnormaal gebruik of enig ander gebruik dat niet-conform de instructies van hekwerkshop.be is.

page5image31165248

8.1. Het is de Klant verboden om rechten en verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien over te dragen op een derde, behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming vanwege Hekwerkshop.be.

9. Financiering

 1. 9.1.  In geen geval kan een weigering van de aanvraag tot financiering namens de klant een invloed hebben op de overeenkomst dewelke door de ondertekening als definitief wordt beschouwd. Dit geldt ook indien Hekwerkshop.be uit bereidwilligheid getracht heeft de klant te helpen een financiering te krijgen.

 2. 9.2.  Ingeval van een vermoeden van insolvabiliteit van de klant, behoudt Hekwerkshop.be zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst te schorsen in afwachting van een behoorlijke waarborg van betaling. Bij gebreke hieraan heeft Hekwerkshop.be het recht de overeenkomst te beëindigen mits facturatie van de reeds geleverde goederen/prestaties en dit zonder enige gehoudenheid tot schadeloosstelling in hoofde van de klant.

10. Intellectuele eigendomsrechten

 1. 10.1.  Hekwerkshop.be behoudt de auteursrechten en alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Hekwerkshop.be uitgewerkte ideeën, goederen en eventuele andere beschermde werken.

 2. 10.2.  Het is de klant ten strengste verboden om de goederen die door Hekwerkshop.be worden geproduceerd en beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten na te maken. Eveneens het verkopen van de goederen die door Hekwerkshop.be worden geproduceerd en beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten is ten strengste verboden zonder schriftelijke toestemming hierover vanwege Hekwerkshop.be.

10.3.

11. Inbreuk op deze overeenkomst

11.1. De Klant en Hekwerkshop.be verbinden zich er toe de bepalingen van de overeenkomst na te leven. Bij inbreuk op deze bepalingen zal de Klant gehouden zijn tot een vergoeding ten belope van 25% van de overeengekomen totaalprijs (vergoeding voor administratiekosten, winstderving, vergoeding van ingepland personeel, eventuele kosten bij leveranciers,...). Bij inbreuk op deze bepalingen door Hekwerkshop.be zal Hekwerkshop.be eveneens gehouden zijn tot vergoeding van de schade van de Klant. Bij veelvuldige schending door een partij heeft de andere partij het recht om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.

page5image31169856 page5image31176000 page5image31173888

Indien de klant een inbreuk pleegt op bovenstaande clausules aangaande de intellectuele

page5image31171776

is Hekwerkshop.be gerechtigd op een schadevergoeding van 100.000,00 EUR, dewelke vermeerderd dient te worden met 2.500,00 EUR per dag zolang de inbreuk duurt, behoudens indien Hekwerkshop.be kan aantonen dat de werkelijk geleden schade groter is.

eigendomsrechten,

page5image31162752

5

12. Beëindiging of ontbinding van de overeenkomst

page6image31087936

12.1. Annulering of beëindiging door een der partijen

 1. 12.1.1.  Deze overeenkomst kan door geen der partijen vroegtijdig beëindigd worden. Wanneer de

  Klant de overeenkomst toch wenst te verbreken, is de Klant een verbrekingsvergoeding

  verschuldigd aan Hekwerkshop.be gelijk aan 75% van het totaal verschuldigde bedrag.

 2. 12.1.2.  Wanneereenderpartijendeintentieheeftomdezeovereenkomsttebeëindigen,zaldezede andere partij hiervan per aangetekend schrijven in kennis stellen waarin de modaliteiten van de

  opzegging worden vervat.

12.2. Wijziging in de juridische toestand van de Klant

 1. 12.2.1.  De overeenkomst kent van rechtswege een einde van zodra er sprake is van een gewijzigde

  juridische toestand in hoofde van de Klant ingevolge van een fusie, splitsing, overdracht of overname, behoudens het geval waarin Hekwerkshop.be zich op schriftelijke wijze uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard met de overdracht van de overeenkomst in het kader van de gewijzigde juridische toestand van de Klant.

 2. 12.2.2.  De Klant behoudt zich in dergelijk geval het recht voor om de door haar geleden schade te verhalen bij de Klant.

12.3. Ontbinding: Zware tekortkoming in hoofde van de Klant en faillissement

 1. 12.3.1.  Indien de Klant behoudens overmacht zich schuldig maakt aan een zware tekortkoming,

  waaronder, doch niet beperkt tot, het schenden van de intellectuele eigendomsrechten van Hekwerkshop.be, het niet betalen van de factuur, dan wel het niet naleven van een van de overige verplichtingen opgenomen in deze overeenkomst, is het Hekwerkshop.be toegestaan conform artikel 1184 BW, na de in gebreke blijvende partij voorafgaand per aangetekend schrijven te hebben aangemaand om de niet-nagekomen verplichtingen alsnog te vervullen binnen de week (i.e. 7 kalenderdagen), om de overeenkomst te beëindigen met onmiddellijke ingang en zonder vereiste tot voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst.

 2. 12.3.2.  Hekwerkshop.be behoudt zich in dergelijk geval het recht voor om de door haar geleden schade te verhalen bij de Klant.

 3. 12.3.3.  IngevalvaneenernstigvermoedenvaninsolvabiliteitinhoofdevandeKlant,waaronder,doch niet beperkt tot faillissement, liquidatie, gerechtelijke reorganisatie of enig andere onvermogendheid, behoudt Hekwerkshop.be zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst te schorsen in afwachting van een behoorlijke waarborg van solvabiliteit.

 4. 12.3.4.  Bij gebreke hieraan heeft Hekwerkshop.be het recht de overeenkomst zonder verdere ingebrekestelling of verplichting tot voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst te beëindigen met onmiddellijke ingang en dit zonder enige gehoudenheid tot schadeloosstelling ten aanzien van de Klant.

13. Overmacht

13.1. Partijen zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht, die de volledige of gedeeltelijke uitvoering van haar verplichtingen redelijkerwijze (tijdelijk) onmogelijk maakt, waaronder onder meer wordt begrepen: elke gebeurtenis waar partijen redelijkerwijze geen controle over hebben, inbegrepen maar niet beperkt tot stakingen, lock-out, onderbrekingen in het transport en de distributie, oorlogsdaden, brand, verordeningen of voorschriften van de regering of de administratie, het niet kunnen verkrijgen van aardgas en/of andere brandstoffen of leveringen, uitval van systemen, ziekte onder personeel in dienst van de een der partijen of werknemersschaarste in het algemeen, werkstaking in het bedrijf van een der partijen, zijn onderaannemers, leveranciers of elders, bedrijfsstoornis of mislukking van de productie, willekeurige (nationale of internationale) overheidsbeslissingen, internationale of nationale wetswijzigingen, epidemiëen, pandemieën enz.

13.1.1. Partijen worden vrijgesteld van al hun verplichtingen jegens elkaar in geval van overmacht voor zolang deze overmachtssituatie duurt.

page6image31083328

6

14. Zekerheden en pand

14.1. Tot waarborg van de betaling van de door de Klant aan Hekwerkshop.be verschuldigde sommen in hoofdsom, rente en kosten, geeft de Klant ten voordele van Hekwerkshop.be in pand:

 1. 14.1.1.  Al zijn huidige en toekomstige schuldvorderingen opzichtens Hekwerkshop.be (Als schuldenaar van de schuldvordering(en), erkent Hekwerkshop.be uitdrukkelijk kennis te nemen van het pand.

 2. 14.1.2.  Alzijnhuidigeentoekomstigeschuldvorderingenopderden,uitwelkehoofdeook.Bedoelt worden onder meer vorderingen van de Klant uit handelscontracten, vorderingen van de Klant uit hoofde van prestaties en diensten, vorderingen van de Klant uit opbrengsten van roerende of onroerende goederen, vorderingen van de Klant uit hoofde van pensioenen, vorderingen voortvloeiend uit de beroeps- en handelsactiviteit van de Klant, vorderingen van de KLant op bank- of andere financiële instellingen, vorderingen van de Klant in contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, vorderingen van de Klant uit hoofde van verzekeringen, vorderingen van de Klant op de overheid en andere publiekrechtelijke rechtspersonen, vorderingen van de Klant met betrekking tot de sociale zekerheid. Voormelde opsomming is exemplatief en niet limitatief.

 1. 14.2.  Het pand op schuldvorderingen maakt de Klant inningsonbevoegd. De Klant kan bijgevolg de schuldvordering(en) die hij ten voordele van Hekwerkshop.be in pand gaf, niet meer innen te eigen bate.

 2. 14.3.  Hekwerkshop.be is ertoe gerechtigd om de debiteur van de verpande schuldvordering(en) van zijn Klant in kennis te stellen van de verpanding, en alles te doen om dit pand tegenwerpelijk te maken aan derden, dit op kosten van de Klant die de schuldvordering(en) in pand gaf.

 3. 14.4.  Op eerste verzoek van Hekwerkshop.be deelt de Klant alle nuttige informatie mee die Hekwerkshop.be in staat stelt om tot inning van de verpande schuldvordering(en) over te gaan, waaronder in elk geval begrepen zijn: de identiteit van de debiteur(en) van de verpande schuldvordering(en), hun contactgegevens, de waarde van de verpande schuldvordering(en).

 4. 14.5.  Hekwerkshop.be zal de uit hoofde van de verpande schuldvordering(en) verschuldigde sommen rechtstreeks kunnen innen opzichtens de debiteur van de verpande schuldvordering(en), zonder voorafgaande ingebrekestelling van deze laatste. Deze inningsbevoegdheid omvat ook procesbevoegdheid.

 5. 14.6.  Indien de Klant nalaat om binnen de 14 dagen vanaf het eerste verzoek van Hekwerkshop.be alle nuttige informatie m.b.t. de identiteit van de debiteur van de verpande schuldvordering(en) te verschaffen, houdt dit een toerekenbare niet-nakoming door de Klant uit, dewelke zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding kan geven tot een ontbinding van rechtswege van de overeenkomst lastens de Klant, onverminderd het recht van Hekwerkshop.be op een forfaitaire schadevergoeding van tweehonderdvijftig (250,00) euro.

 6. 14.7.  Het akkoord met onderhavige algemene voorwaarden veronderstelt de toelating en het mandaat aan Hekwerkshop.be om, bij gebreke aan kennisgeving binnen de 14 dagen vanaf het eerste verzoek door Hekwerkshop.be de relevante informatie omtrent de schuldvorderingen van de Klant op te vragen bij de Ontvanger van de BTW.

15. Wijzigingen

 1. 15.1.  Wijzigingen aan eender welke bepaling van deze overeenkomst dienen het voorwerp uit te maken van een voorafgaand schriftelijk akkoord ondertekend door beide partijen.

 2. 15.2.  Een eventuele en evidente materiële vergissing of rekenfout (waarvan ook duidelijk is hoe de prijs wordt gevormd en tot stand komt ) ongeacht in het voor- of nadeel van betrokken partijen, kan rechtgezet worden zonder dat de uitvoering van de overeenkomst in het gedrang komt.

page7image31169280 page7image31167168

7

16. Eigendom en risico

page8image30939712

16.1. Eigendomsoverdracht

16.1.1. In afwijking van het gemeen recht, blijven de door Hekwerkshop.be afgeleverde en/of te leveren goederen eigendom van Hekwerkshop.be totdat de klant alle verplichtingen met betrekking tot de door Hekwerkshop.be aan de klant krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst verrichte en/of te verrichten diensten, alsmede de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomst, aan Hekwerkshop.be heeft voldaan. De eigendom van de goederen gaat pas over op de klant zodra deze al hetgeen hij uit welke hoofde dan ook aan Hekwerkshop.be verschuldigd is, heeft voldaan met betrekking tot de door Hekwerkshop.be verrichte en/of nog te verrichten leveringen en werkzaamheden alsmede daarmee samenhangende vorderingen, zulks onverminderd door derden verkregen rechten.

16.2. Risico overgang

16.2.1. Dadelijknadatdegoederenofeenvandeonderdelenervan,alsgeleverdgeldenindezinvan huidige overeenkomst, draagt de klant het risico voor alle directe en indirecte schade dewelke aan of door deze goederen voor de klant of voor derden mocht ontstaan.

16.3. Vervreemdingsverbod

 1. 16.3.1.  Tot het ogenblik dat de eigendom van de geleverde goederen effectief aan de klant is overgedragen, is het de klant uitdrukkelijk verboden om de geleverde goederen als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden, te vervreemden, te schenken, te bezwaren met enig zekerheidsrecht, te verhuren, in bruikleen te geven, of op eender welke andere wijze in strijd met het eigendomsvoorbehoud daarover te beschikken.

 2. 16.3.2.  Indien de klant, in weerwil van het hierboven vermelde verbod, toch op een zodanige wijze over de geleverde goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust beschikt, zal Hekwerkshop.be onverwijld en zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd zijn om deze goederen terug te nemen, ook indien dit demontage of het uitbreken van de geleverde goederen vergt. De klant stelt desgevallend Hekwerkshop.be in de gelegenheid en de mogelijkheid en machtigt Hekwerkshop.be op onherroepelijke en onvoorwaardelijke wijze de plaatsen te betreden met tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder waar de goederen/materialen die bezwaard zijn met het eigendomsrecht zich bevinden, om tot demontage of het uitbreken ervan te kunnen overgaan. Het uitbreken/demontage van de goederen die met het eigendomsrecht zijn bezwaard, zal nooit als huisvredebreuk of een ongeoorloofde recuperatie van deze goederen kunnen worden beschouwd.

16.4. Tegenwerpelijkheid en volgrecht

 1. 16.4.1.  Het eigendomsvoorbehoud zal gelden tussen partijen en tegenwerpelijk zijn aan elke derde

  vanaf de levering van de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud slaat, zonder dat aan

  enige publiciteitsvereiste in hoofde van Hekwerkshop.be dient te worden voldaan.

 2. 16.4.2.  De door Hekwerkshop.be geleverde goederen zullen bij de klant, zolang nog geen betaling heeft plaatsgevonden, apart worden opgeslagen en derhalve gescheiden worden gehouden van alle andere goederen, toebehorend aan of gehouden door de klant. De klant is verplicht de goederen deugdelijk geïndividualiseerd te bewaren zodat de eigendomsrechten van Hekwerkshop.be kunnen worden vastgesteld. Mocht de klant ondanks het bepaalde in dit artikel de aan hem geleverde goederen reeds gemonteerd, vermengd, verwerkt, geïncorporeerd hebben, dan bezwaart het eigendomsvoorbehoud dit nieuw tot stand gekomen goed zolang nog geen betaling heeft plaatsgevonden. Hiervan doet de Klant al het nodige of geeft de Klant Hekwerkshop.be machtiging om op eerste verzoek van Hekwerkshop.be de goederen te demonteren en aan Hekwerkshop.be te retourneren. De installatiekosten zullen voor rekening

  zijn van de klant, evenals eventuele schade die alsdan optreedt of heeft opgetreden.

16.5. Zorgplicht

16.5.1. De klant draagt een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen en dient deze tot op het moment van effectieve eigendomsoverdracht te verzekeren

8

tegen alle in de sector gebruikelijke risico’s (met inbegrip van - doch niet uitsluitend - elke vorm van verval, bederf, brand, waterschade en diefstal), met dien verstande dat in de desbetreffende verzekeringspolis het beding is opgenomen dat de verzekering ook loopt op goederen van derden. De klant zal op eenvoudig verzoek van Hekwerkshop.be de desbetreffende verzekeringspolis voorleggen. De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om het eigendomsrecht van Hekwerkshop.be die de eigendom op de geleverde goederen heeft voorbehouden, veilig te stellen.

 1. 16.5.2.  Het is de klant niet toegestaan eventuele aanspraken op zijn verzekeringsmaatschappij uit hoofde van de hierboven bedoelde verzekeringen, voor zover betrekking hebbende op de hierboven bedoelde goederen, aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin van het woord aan derden te doen dienen.

 2. 16.5.3.  Uitkeringen terzake van schade en verlies van de hierboven bedoelde goederen treden in de plaats van de betrokken goederen. De klant is gehouden terzake gedane verzekeringsuitkeringen ten behoeve van Hekwerkshop.be in ontvangst te nemen en deze uitkeringen op eerste verzoek aan Hekwerkshop.be te betalen.

 3. 16.5.4.  Indien een derde beslag legt op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om Hekwerkshop.be die de eigendom op de verkochte goederen heeft voorbehouden, daarvan onmiddellijk via aangetekend schrijven op de hoogte te stellen.

 4. 16.5.5.  Allekosten,directofindirect,diemetdeuitoefeningvanheteigendomsvoorbehoudgepaard gaan, worden door Hekwerkshop.be bij de klant in rekening gebracht en zijn door de klant verschuldigd.

16.6. Voor zover als nodig wordt onderhavige clausule voor elke levering geacht te zijn herhaald.

17. Nietigheid van clausules

 1. 17.1.  Indien krachtens een wettelijke bepaling van openbare orde of dwingend recht één van de bepalingen uit de overeenkomst of gedeelten hiervan nietig en niet-tegenstelbaar worden verklaard, heeft dit enkel een partiële nietigheid tot gevolg beperkt tot de desbetreffende bepaling, dewelke geen invloed heeft op de geldigheid van het overige zoals bepaald in de overeenkomst.

 2. 17.2.  Voor de nietige of ongeldige bepalingen zullen partijen op schriftelijke wijze een nieuwe bepaling inlassen dewelke zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen.

18. Afstand van recht

 1. 18.1.  Het feit dat Hekwerkshop.be één of meer rechten uit deze overeenkomst niet uitoefent, niet laat gelden of met vertraging uitoefent of laat gelden, zal nooit kunnen beschouwd worden als een afzien van één of meer of alle van die rechten, tenzij anders geformuleerd door middel van een uitdrukkelijke schriftelijke verklaring van Hekwerkshop.be.

 2. 18.2.  Indien Hekwerkshop.be bij toepassing van de vorige paragraaf afstand doet van rechten of aanspraken onder de overeenkomst die hun oorzaak vinden in een in gebreke blijven of andere wanprestatie van Hekwerkshop.be, kan deze afstand nooit worden geïnterpreteerd als een afstand van enig ander recht onder de overeenkomst of betreffende een in gebreke blijven of andere prestatie van de Klant, zelfs indien beide gevallen grote overeenkomst vertonen.

 3. 18.3.  Enige afstand dient steeds beperkend geïnterpreteerd te worden en heeft slechts betrekking op de rechten en omstandigheden zoals omschreven in de schriftelijke verklaring.

19. Vierhoekenbeding

page9image30893824 page9image30894016 page9image30894208

9

 1. 19.1.  Huidige overeenkomst bevat ter zake de volledige contractuele relatie tussen partijen en vervangt alle voorgaande tussen partijen afgesloten mondelinge of schriftelijke overeenkomsten en akkoorden.

 2. 19.2.  De bijlagen die aan deze overeenkomst worden gevoegd maken integraal deel uit van de rechtsverhouding tussen partijen en dienen geïnterpreteerd te worden als hebbende dezelfde rechtskracht en werking als de eigenlijke bepalingen van de overeenkomst.

 3. 19.3.  De bijlagen gelden als lex specialis. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen de bepalingen in deze overeenkomst en de bijlagen, primeren de bepalingen uit de bijlagen.

20. Bevoegde rechtsbank en toepasselijk recht

 1. 20.1.  Ingeval van geschillen omtrent deze overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd.

 2. 20.2.  Hekwerkshop.be behoudt zich evenwel het recht voor om een geschil in te leiden voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Klant.

 3. 20.3.  Deze overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende handelingen worden exclusief beheerst door het Belgisch recht.

 4. 20.4.  De in een dergelijk geschil in het ongelijk gestelde partij zal aan de andere partij alle gerechtelijke, buitengerechtelijke en andere kosten verband houdende met de procedure vergoeden conform de wettelijke bepalingen hieromtrent.

page10image30913664

10

 txt

txt

 
Deel deze pagina: